Disclaimer - FAQ - Sitemap - Contact - Privacy - Algemene voorwaarden

Fietsaccu's repareren:

 • Prijsopgave
 • Opsturen of brengen
 • Accu doormeten
 • Accu herstellen
 • Ophalen of retourzenden

Hierdoor heeft u:

 • De keuze voor meer actieradius
 • Nieuwe cellen/elektronica/box
 • 30 - 50% bespaard t.o.v.
  een nieuwe accu
Garantie op werking:
 • No Cure No Pay
 • Meer dan 7 jaar ervaring!
 • Hoog gekwalificeerd personeel
 • Professionele apparatuur
 • één jaar garantie!


>>Info


Nederlands 
 
Algemene Voorwaarden
eBikeAccu Repair Center 
 
Artikel 1: Algemeen
 
a) Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen eBikeAccu Repair Center, hierna te noemen: Gebruiker en de Koper, hierna te noemen Wederpartij, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b) Algemene (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Gebruiker. Dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

 
Artikel 2: Definities

 a) In deze handelsvoorwaarden wordt onder Wederpartij, de Wederpartij verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Gebruiker opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van diensten.

 
Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

 a) Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product en of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

b) De prijzen van alle producten en diensten van Gebruiker zijn weergegeven in Euro’s inclusief 21 procent omzetbelasting (BTW) en exclusief porto-, verzend- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.

c) De prijzen van goederen en diensten zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

d) Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

Artikel 4: Contract en Levering

a) De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

c) Indien door de Wederpartij artikelen, waaronder accu's, worden aangeboden aan Gebruiker ter reparatie, dan wordt dat beschouwd als formele opdracht van Wederpartij.

d) De kosten van vooronderzoeken ter beoordeling welke reparatie aan een artikel plaats dient te vinden, worden doorberekend aan Wederpartij, indien Wederpartij zonder verdere reparatie en om welke reden dan ook, de opdracht in wil trekken. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als naar aanleiding van het onderzoek de voorgestelde reparatie wordt uitgevoerd door Gebruiker.  Intrekking van een opdracht kan alleen schriftelijk worden gedaan en eventuele kosten die tot dat moment door Gebruiker zijn gemaakt, dienen door Wederpartij vergoed te worden.

e) Indien met de Wederpartij is afgesproken, dat de goederen door hem worden afgehaald of dat Gebruiker ze zouden opsturen na betaling van de factuur en Wederpartij, na herhaalde schriftelijke mededeling dat de goederen gereed staan, deze verplichting schendt, is Gebruiker gerechtigd de goederen te verkopen en uit de verkoopopbrengst de schuld van de Wederpartij ter zake van de reparatie, hiermee te voldoen.

f) Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. 


Artikel 5: Onderzoek

a) De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten en of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Gebruiker daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de goederen te hebben aanvaard.

b) Indien is aangetoond dat de producten en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gebruiker de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten en/of diensten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

c) Wederpartij dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van Wederpartij en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid

a) Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c) Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d) De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

e) Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door Gebruiker verhandeld product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Gebruiker.

f) Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade aan door de Wederpartij geleverde goederen, waaronder schade vanwege door Wederpartij opgedragen reparaties aan die goederen, maar ook diefstal en verlies. Goederen van de Wederpartij worden op eigen risico in bewaring gegeven aan Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

g) Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 
h) Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade of vermissing tijdens transport van Wederpartij naar Gebruiker.
 
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

a) Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

b) Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid a. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

c) De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

d) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

e) De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

f) Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 
Artikel 8: Garantie

a) Gebruiker geeft gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering garantie op de gebruikte materialen en de daarbij horende diensten. Wederpartij dient Gebruiker altijd in staat te stellen de garantie uit te laten voeren op een door Gebruiker te kiezen wijze als Wederpartij een beroep doet op garantie.

b) Garantie zoals genoemd in sub a) is exclusief arbeidsuren, die niet bij de geleverde materialen horen, tenzij anders overeengekomen.

c) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet:

 1. indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage
 2. na werkzaamheden om een accu uit diepontlading te halen. Wel leveren we een restcapaciteitsrapport daarbij van dat moment.
 3. bij verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling
 4. bij gebruik in strijd met de door Gebruiker te geven voorschriften
 5. bij onachtzaamheid
 6. bij een ongeval
 7. bij het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg
 8. bij water- of vochtschade
 9. wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder door Gebruiker gegeven schriftelijke voorafgaande toestemming.
 10. op een hergebruikte elektronische printplaat (bms), ook niet als deze voor aanvang van de reparatie / revisie nog wel wat deed. Wederpartij heeft wel garantie als Gebruiker een  nieuwe elektronische printplaat (bms) heeft geleverd.
 11. indien de elektronische printplaat na revisie niet of niet goed meer werkt; Gebruiker is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Elektronische printplaat (bms).

d) Nieuwe accu's en vervangen cellen in accupacks in bestaande accu`s vallen ook onder de genoemde garantieregeling in sub a), hierop wordt een garantie gegeven van twaalf maanden. Niet onder garantie valt de te bereiken actieradius voor een bepaalde nieuwe accu of gereviseerde accu en hergebruikte  onderdelen in gereviseerde accu's.Ook valt niet onder garantie als het display niet helemaal conform de beschikbare capaciteit weergeeft.

e) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet als dit schriftelijk is overeengekomen.

f) Verplichtingen van Gebruiker uit hoofde van de garantie als gegeven in sub a) strekken niet verder dan het kosteloos (her)repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van Gebruiker en binnen een door Gebruiker te bepalen, redelijke termijn.

g) Transportkosten vallen in geen geval onder de garantie en vergoedingen van transportkosten door Gebruiker aan Wederpartij is uitgesloten.

h) Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 i) De Wederpartij is verplicht op verzoek van Gebruiker, Gebruiker de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door Gebruiker aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de Wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep terecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.

j) Garantie is niet overdraagbaar.
 
k) Garantie als genoemd in sub a) geldt alleen als alle onderdelen van het product door Gebruiker geleverd zijn.

l) De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met Gebruiker is overeengekomen.
 
 
Artikel 9: Betaling en Incassokosten

a) Als het product en/of dienst afgeleverd kan worden ontvangt de Wederpartij daarover per email een schriftelijke melding met factuur. Betaling kan dan contant bij afhalen of vooraf per bank plaatsviinden. Bij vooraf betalen wordt het product en/of dienst na ontvangst van de betaling per ommegaande naar Wederpartij verzonden.

b) Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

c) Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te verdelen over het totaal uitstaande bedrag, in de eerste plaats in mindering te brengen de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom in volgorde van vervaldatum en de lopende rente.

d) De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 
Artikel 10: Overmacht

a) Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

c) Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d) Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 
Artikel 11: Verjaringstermijn

a) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

b) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 
Artikel 12: Risico-overgang

a) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 
 
Artikel 13: Vrijwaring

a) De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

b) Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 
Artikel 14: Intellectuele eigendom

a) Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 
 
 
Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

a) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
 

Inloggen
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 
Wachtwoord vergeten?
Klik hier


Heeft u vragen?

kijk hier op onze
veel gestelde vragen
of
email ons:
 
Voordelen
 • No Cure No Pay
 • Nieuw type accucellen
 • Gebruik eigen accubox
 • Oplossing voor niet meer leverbare accu's
 • Mogelijkheid voor meer
  capaciteit
 • meer actieradius
 • veel goedkoper dan nieuwe accu
 • gebruik nieuwste technieken
 • 1 jaar garantie
Wilt u weten of uw accu gerepareerd kan worden?
 
Herstelbare fietsaccuKom dan bij ons langs met de accu!
Wij kunnen vaak al snel zien of de accu door ons gerepareerd kan worden of niet. Het kost u niets, het kan u wel een behoorlijk financieel voordeel opleveren!

Vraag naar een offerte
U kunt ons bellen:
Vast: 074 3490 555
Mobiel: 06 37 227 198
 
of
Mail ons voor het maken van een offerteU kunt ons mailen voor het maken van een offerte:
 
Mocht de telefoon niet opgnomen worden in drukke perioden van het jaar, mail ons dan even. U ontvangt binnen 24 uur antwoord van ons.
 
   
   
   
KlantenserviceProducteneBikeAccu
   
werkwijzeProductprijzenStartpagina
Contactformulieraccu_overzichteBikeAccu
RoutemapAlgemene voorwaarden
FAQDisclaimer
ContactinfoSitemap
Privacy
niet_reviseerbaar
Heeft u vragen?

kijk hier op onze
veel gestelde vragen
of
email ons:


Vraag naar een offerte
 
U kunt ons bellen:
Tel: 06 37 227 198
 
of
Mail ons voor het maken van een offerteU kunt ons mailen voor het maken van een offerte:
 
Mocht de telefoon niet opgnomen worden in drukke perioden van het jaar, mail ons dan even. U ontvangt binnen 24 uur antwoord van ons.
 
 
(c) 2011 - 2024 Bluesine Webapplicaties